Phone : 038 190 649
Email : opautotech@gmail.com
Opautotech

28-Jun-2022

หุ่นยนต์ ลดต้นทุนได้จริงหรือ

  ในยุคปัจจุบันที่มี๋โลกมีการเติบโต และ มีการขยายความต้องการของมนุษย์ที่ไม่การที่สิ้นสุด ทำให้หลายๆองค์กรต้องหาวิธีที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิต

ให้เพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับการเติบโตนี้ และหุ่นยนต์นี้เองที่เป็นนวกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการผลิตที่ดีขึั้น ทั้งด้านปริมาณงาน คุณภาพ ซึ่งเข้ามาเติมเต็มการทำงานที่มีประสิทธภาพ

ทำงานได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้หุ่นนี้ถึงจะลงทุนค่อนข้างสูงแต่สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วเพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย และ ทรัพยากรได้หลายประการดังนี้

 

1.ลดการใช้แรงงานคน      -    หุ่นยนต์ สามารถทำงานได้ 24/7 ต่อเนื่องกันไม่หยุดโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คนเท่านี้นในการดูแล

2.เพิ่มประสิทธิภาพ          -    การนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต จะสามารถกำจัดปัญหาคอขวดที่เกิดจากคนงานที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานยกสินค้าหนักเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง และ โรบอทมีความแม่นยำที่สูง

3.ลดต้นทุนการดำเนินงาน  -    โรบอท ทำงานด้วยความรวดเร็วกว่าแรงคนมาก จึงช่วยลดระยะเวลาจากกระบวนการผลิตด้วยแรงงานคนได้อย่างมหาศาล ได้ปริมาณงานในจำนวนมากในเวลาที่เท่ากัน ด้วยคุณภาพสม่ำเสมอ

4.ลด downtime           -   สามารถทำงานต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องพัก ทั้งยังมีอายุที่ยาวนาน และ บำรุงรักษาค่อนข้างน้อย

5.ลดค่าใช้จ่ายต้านไฟฟ้า   -    ทำงานได้ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยไม่ต้องการแสงสว่าง และ สามารถทำงานในอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆตั้งแต่ 4 - 50 องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถลดค่าไฟได้อย่างมาก ทั้งเรื่องไฟฟ้า และ การปรับอากาศ

6.ลดค่ารักษาพยาบาล      -    ช่วยปรับปรุงสภาพการทำงาน ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของคนงานที่มาจากการทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน